Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Intastat – Ανακεφ/κοί πίνακες (listing) αποκτήσεων, παραδόσεων, πράξεις λήπτη.
 • Λοιποί φόροι (εργολάβων, χαρ/μο ιδιωτών, φόρος μερισμάτων, φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.).
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών και Φυσικών προσώπων.
 • Μεταφορές φορολογικής κατοικίας και πλήρη ενημέρωση με βάση πάντα την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Υποστήριξη σε θέματα ειδικών και τακτικών ελέγχων.
 • Παροχή συμβουλών Σε φορολογικούς ελέγχους έμμεσων τεχνικών.
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
 • Σύνταξη  εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2,Ε3).
 • Υπολογισμός τεκμηρίων και ανάλωση κεφαλαίου.
 • Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων(επιδότηση ενοικίου, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, πετρελαίου, κτηματολογίου κλπ).
 • Την σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9.
 • Μισθωτήρια.