Υπηρεσίες Λογιστηρίου

  • Έναρξη νέας επιχείρησης-μεταβολές και διακοπή
  • Ενημέρωση και Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων Β’ κατηγορίας
  • Υπολογισμός περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ-Επιστροφές ΦΠΑ
  • Παρακρατούμενοι φόροι -ΦΜΥ και υποβολές αυτών
  • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση  στους αγρότες ώστε να διεκπεραιώνονται σωστά οι υποχρεώσεις τους προς όλες τις υπηρεσίες.
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια).
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες για βιωσιμότητα επιχειρήσεων
  • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας.